Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan pracy pedagoga

Czcionka:

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

Plan opracowano w oparciu o: -Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty -Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach -Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniom -Program Wychowawczy Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej i Szkolny Program Profilaktyki.

PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW, W TYM DIAGNOZOWANIE INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH W CELU OKREŚLENIA PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ EDUKACYJNYCH

1. Diagnozowanie możliwości psychofizycznych uczniów poprzez obserwację, rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami.

2. Współpraca z wychowawcami nauczycielami, pracownikami PPP w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

3. Wyodrębnienie uczniów ze środowisk dysfunkcyjnych oraz z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi.

4. Analiza opinii/orzeczeń PPP oraz innej dokumentacji w celu opracowania pomocy dla uczniów, zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5. Pomoc wychowawcom klas w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych, trudności wychowawczych poprzez obserwacje zachowań uczniów i klasy, uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.

6. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy.

DIAGNOZOWANIE SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW

1. Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia, sytuacjami kryzysowymi.

2. Doradztwo wychowawcom w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.

3. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców: - udzielanie porad, konsultacji ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym ulotki, artykuły dla rodziców na stronie internetowej szkoły (zakładka Pedagog)

4. Ocena realizacji obowiązku szkolnego – monitoring absencji uczniów, kontrola uczniów drugo i trzeciorocznych.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W FORMACH ODPOWIEDNICH DO ROZPOZNANYCH POTRZEB

1. Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb ucznia.

2. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w określaniu form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami.

3. Rozmowy motywujące z uczniami do przezwyciężania trudności edukacyjnych.

4. Gromadzenie dokumentacji o udzielanych formach pomocy uczniom.

5. Czuwanie nad przestrzeganiem i realizacją zaleceń PPP wynikających z badań przeprowadzonych u uczniów podczas zajęć.

6. Dbanie o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego uczniów z preferencjami, przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

7. Udział w pracach zespołów ds. PPP (dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).

8. Pomoc w kierowaniu uczniów na badania PPP, wypełnianie niezbędnej dokumentacji.

9. Prowadzenie rejestru uczniów z opiniami i orzeczeniami.

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INNYCH PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Badania ankietowe wśród uczniów klas I-III na temat zachowań ryzykownych.

2. Realizacja konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień.

3. Organizacja przedstawień profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji.

4. Organizacja zajęć prowadzonych z udziałem pracowników PPP(oferta PPP)

5. Organizacja spotkań profilaktycznych prowadzonych przez Policję: kl. I – „Odpowiedzialność karna”, kl. II – „Cyberprzemoc”, kl. III – „Używki”.

6.Prezentacja informacji o zagrożeniach związanych ze środkami psychoaktywnymi, cyberprzemocą na gazetkach ściennych, na stronie internetowej szkoły.

7. Koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktycznym i wychowawczym. 8.Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień.

9. Współpraca z Gminną Komisją ds. Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, Specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji, dzielnicowym.

10. Organizacja zajęć integracyjno – adaptacyjnych w klasach I.

11. Rozpoznawanie bieżących sytuacji trudnych i problemowych w szkole oraz interwencyjna pomoc w ich rozwiązywaniu.

12. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądu, uczestniczenie w posiedzeniach Gminnego Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie.

MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH, ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM ZACHOWANIA ORAZ INICJOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM UCZNIÓW

1. Współpraca z wychowawcami i rodzicami uczniów rażąco zaniedbujących obowiązek szkolny.

2. Rozpoznawanie środowiska rodzinnego uczniów, sytuacji materialnej poprzez rozmowy z uczniami, rodzicami, współpracę z wychowawcami. Objęcie pomocą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: objęcie dożywianiem, wypożyczanie podręczników szkolnych, dofinansowaniem do wycieczek szkolnych, bezpłatnym wypoczynkiem.

3. Porady i rozmowy z uczniami i rodzicami dotyczące problemów związanych z nauką i wychowaniem, rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, porady i pomoc w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi.

4. Współpraca z instytucjami wspomagającymi wychowanie (PPP, Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, kuratorzy sądowi, PCPR, Policja, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH I INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

1. Inicjowanie i przeprowadzanie rozmów, spotkań z uczniami i rodzicami w trudnych sytuacjach.

2. Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie. Pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnianiu formalności związanych z korzystaniem z ich usług.

3. Porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji rodzinnych, w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych z rówieśnikami.

POMOC RODZICOM I NAUCZYCIELOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ

1. Współpraca z nauczycielami i rodzicami w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych możliwości i zainteresowań uczniów, konsultacje w zakresie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

2. Motywowanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań wg potrzeb i oferty szkoły.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ INNYCH SPECJALISTÓW W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

1. Koordynowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego – pomoc uczniom w planowaniu drogi edukacyjno – zawodowej. - organizacja spotkań z doradcą zawodowym PPP, udział uczniów klas I w warsztatach „Poznaję siebie” (oferta PPP), - organizacja spotkań uczniów klas III z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych., zapoznanie się uczniów z ofertą placówek, - prowadzenie tablicy informacyjnej dla uczniów klas III, - prowadzenie zajęć: ankiety zainteresowań zawodowych, system szkolnictwa w Polsce, - indywidualne porady dla uczniów i rodziców.

2. Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, Samorządem Szkolnym, w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

2. Prowadzenie dokumentacji: dziennik pracy; notatki ze spotkań (rozmów) z uczniami, rodzicami; wyniki prowadzonych badań diagnostycznych; dokumentacja dotycząca udzielania dzieciom i ich rodzinom pomoc materialnej, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentacja związana z korespondencją z różnymi instytucjami.

3. Przedkładanie dyrektorowi szkoły semestralnych sprawozdań z podejmowanych działań wraz z wnioskami do dalszej pracy.

4. Opracowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły

5. Udział w konferencjach, naradach i szkoleniach.

AKTUALNOŚCI:

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny